Energibalansberäkning

Energibalansberäkning

Vad är en energibalansberäkning?

En energibalansberäkning talar om en byggnads årliga energianvändning per kvadratmeter Atemp dvs. yta uppvärmd över 10 grader.  


Vilka krav har BBR gällande energi?

BBR 29 ställer i kapitel 9 krav på 4 egenskaper gällande energi:

  1. Energianvändning
  2. Genomsnittligt U-värde
  3. Installerad eleffekt för uppvärmning
  4. Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage (täthet)

Kraven varierar beroende på verksamhet, area och ibland luftflöden.

Vilka verksamheter omfattas av BBRs krav på energianvändning?

Bostäder, skolor, förskolor, kontor och övriga lokaler omfattas av BBRs krav på energihushållning enligt ovan.


Kraven gäller inte för småhus under 50 m2, bostäder som används mindre än 4 månader per år, byggnader där inget utrymme avses värmas till mer än 10 grader, eller byggnader där värmetillskottet från industriella processer täcker större delen av uppvärmningsbehovet.  


I vilket skede behövs en energibalansberäkning?

Energibalansberäkning utförs i bygglovsskedet och uppdateras i detaljprojekteringen för att säkerställa rådande energikrav. Ändringar kan behöva göras som påverkar isolertjockleken i grund, ytterväggar, yttertak eller istallationerna. Ibland krävs installation av solceller, solfångare eller spillvattenåtervinning för att nå godkända resultat.


Hur utförs beräkningen?

Energianvändningen simuleras i ett datorprogram utifrån en 3D modell av byggnaden som vi skapar utifrån ritningar oavsett filformat.  
I modellen infogas aktuell väderifl, konstruktioner, köldbryggor, internlaster och annat som påverkar energianvändningen. Efter att beräkningen är utförd vidtas nödvändiga åtgärder för att höja energiprestandan. Vad behöver du göra?

Fundera på vilka energikrav som gäller i ditt projekt och om det finns risker, har byggnaden tex. en hög formfaktor kan detta bidra till att det blir svårare att klara kravet. Formafaktorn = omslutande area/volymen, mcyket yttervägg i relation till volymen medför ett större värmebehov. Till höger illustreras formfaktorn för olika husformer, ju lägre formfaktor desto bättre. 


Ring eller maila till oss och berätta om ditt projekt.
Se till att vi får tillgång till era senaste underlag så utför vi beräkningen.
Leverans sker vanligtvis inom en vecka.Vanliga åtgärder? 

Vanliga åtgärder brukar involvera förbättring av:


  1. U-värden och köldbryggor
  2. Systemval för värme/kyla/ventilation
  3. RörförlusterHar du fler frågor eller vill beställa tjänsten, välkommen att kontakta oss!