Svenska byggnaders energikrav del 1

Den energi som används till uppvärmning, tappvarmvatten, fläktar, pumpar och fastighetsbelysning är det som Boverket anser tillhöra byggnadens energianvändning. Därmed exkluderas verksamhetenergi, hushållsenergi och utvändig belysning som inte
sitter på byggnaden.


Det är viktigt att förstå att Boverkets krav nr. 1. Energianvändning beräknas på ett speciellt sätt och INTE motsvarar den faktiska energianvändningen i byggnaden. Tex. om en byggnad använder 60 kWh/kvm och år för uppvärmning,  tappavarmvatten och fastighetel och energikällan är eldriven kommer energiprestandan enligt Boverket att vara 60 * 1,8 = 108 kWh/kvm. Denna omräknade energiprestanda är det Boverket kallar Primärenergitalet. 


Tabell 9:2b visar de viktningsfaktorer som Boverket använder för olika energislag. 


Boverket applicerar också en geografisk justeringsfaktor på energianvändningen för att jämna ut för skillnaden i utetemperatur mellan olika orter. Byggnadens uppvärmningsenergi divideras med en faktor enligt tabellen nedan villket innebär en ökning för byggnader i söder och en successiv minskning ju längre norr ut byggnaden är belägen. 

Fortsätt till...