Svenska byggnaders energikrav del 4

Vill man få slutbesked direkt när bygget är klart krävs en täthetsprovning då det möjliggör för energikonsulten att verifiera byggnadens energianvändning via beräkning istället för energideklaration. Energideklaration måste upprättas baserat på uppmätt energianvändning 2 år efter att byggnaden tas i bruk vilket därför förlänger processen och kräver ett interimistiskt slutbesked. För att kunna få slutbesked direkt så krävs en godkänd verifiering av energianvändningen vilket endast kan göras om täthetsprovning är genomförd. 


Täthetsprovning är också något som gynnar byggherren då man under teestet identifierar läckage och kan åtgärda dessa. Konsekvensen blir minskad energianvändning och mindre risk för fuktkonvektion i byggnadens inre delar.   


Boverket har endast en specifik kravgräns på lufttäthet för småhus <= 50 kvm Atemp som får ha högst 0,6 l/s, omsl. area i läckage. För övriga byggnader ska byggnadens klimatskärm vara "så tät att kraven på byggnadens primärenergital och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls. (BFS 2017:5)." En bra lufttäthet är däremot något som rekommenderas ur energisynpunkt och något som beställare ofta har egenformulerade kravnivåer på.