Klimatdeklaration

Klimatdeklaration

Ny lag om klimatdeklarationer?

Lagen om klimatdeklaration gäller för byggnader som fått bygglov beviljat efter den 1 januari 2022. Detta krav gäller för de flesta typer av byggnader, men inte för villor som byggs av privatpersoner. 


Vem är ansvarig för inlämnandet av klimatdeklaration?

Byggherren bär ansvaret att redovisa klimatpåverkan från byggskedet genom att registrera klimatdeklaration i Boverkets register för klimatdeklarationer.


En bekräftelse på registrerad klimatdeklaration lämnas in av byggherren till kommunens byggnadsnämnd för att nämnden ska kunna ge ett slutbesked. Byggherren måste spara underlaget som ligger till grund för och verifierar uppgifterna i den inlämnade klimatdeklarationen i fem år från det datum den lämnats in.


Byggherren har alltid sista ansvaret för klimatdeklarationens innehåll även om deklarationen utförs av en underkonsult. 


Vad är en klimatdeklaration?

En klimatdeklaration är ett mått på hur stor klimatpåverkan en byggnad har under produktionsfasen vilket redovisas som antal kilo växthusgaser koldioxidekvivalenter(CO2e) per bruttoarea.


Vad säger lagen om gränsvärden?

Än så länge finns inte några gränsvärden eller krav för hur mycket koldioxidekvivalenter en byggnad får släppa ut i de faser som klimatdeklarationen omfattar. Ett resultat kan med andra ord inte vara underkänt i dagsläget. Boverket samlar information om byggnaderna idag och kommer i framtiden formulera de kravnivåer som ska gälla.


Vad ska finnas med i en klimatdeklaration?

Klimatdeklarationer ska innehålla en redovisning av klimatpåverkan från byggskedet vilket omfattar

modul A1-A5:  


A1 - råvaruförsörjning i produktskedet,
A2 - transport i produktskedet,
A3 - tillverkning i produktskedet,
A4 - transport i byggproduktionsskedet, och
A5 - bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet.

enligt den europeiska standarden EN 15978).


I praktiken ska alltså alla byggmaterial som används i ytter -och innerväggar, fönster, dörrar, grund, inner -och yttertak, fasad, pelare, balkonger samt utsläpp från vissa installationer och transportsträckor mm. räknas om till kg CO2e och redovisas per byggdel innan de kan slås ut på totala bruttoarean. Bilderna visar ett exempel på de byggdelar som ingår i klimatberäkningen (dessa är markerade med ett X).


Ibland måste en viss andel EPDer (produktvarudeklarationer) för faktiskt använda produkter nyttjas (tex. Göteborg Stad vill ha att minst 70 % av miljöpåverkan stärks av EPDer) vilket innebär att dessa underlag också måste samlas in. I stort sett går det dock att använda generiska värden för utsläpp från Boverket vilket gör processen lite lättare.


Alla mängdade material och byggdelar summeras vanligtvis i ett beräkningsprogram som ex. Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, som utvecklats av Svenska Miljöinsitutet, eller OneClick LCA. Vem som helst får och kan göra en klimatdeklaration på egen hand men det kräver tid och förkunskap att sätta sig in i processen, programmen och i den form av redovisning som Boverket kräver för att de ska kunna följa upp och kontrollräkna klimatdeklarationen om de så önskar.


Vad kostar det att göra en klimatdeklaration?

Att göra en klimatdeklaration tar olika lång tid beroende på hur väl organiserat underlag som finns tillgängligt. Det kan ta mellan 16-32 timmar beroende på förutsättningarna.

Det som tar tid är att byggnadens material måste delas upp i en mängd byggdelar innan CO2e redovisas per byggdel.


När ska klimatdeklaration lämnas in?

En klimatdeklaration ska vara framtagen och inskickad innan ett slutbesked kan utfärdas.
Har du fler frågor om klimatdeklaration, välkommen att kontakta oss. 

Klimatdeklaration
Klimatdeklaration-byggdelar
Byggdelar
Byggdelar 6-9